Obhukangati

 

Niho toonyi mo-nyumba e Bhiikoma 

Hano noghotora kubhöna ebheghiro bhe kumöhërëri na bhe ghutëghëëra bhyose gho ghighambo ghe Ghiikoma! Mbenyi-ho ebhitabhu gho ghiri e bhaato bhoose, na amaandeko ghano gharekoduru ne ebhitewo bhe ghotegheri!

Aribha onyi na amihëëbhö hande amangʼana ghoghoose otobhoorere.

Oghachömi chwee!